loadingimg

Wczytuję dane...
/
  • pl
  • en
  • de
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Pierścionek 11
Cena:300,00 PLN
Wysyłka od: 15.00 PLN
Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO NIEZAPOMINAJKA

§ 1

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:

·        "Dostawa" – wybrany rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika oraz ceny dostawy wskazane w Regulaminie.

·        "Dowód zakupu" – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

·        "Kodeks cywilny" – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

·        "Kodeks dobrych praktyk" – dobrowolny zbiór zasad postępowania (a w szczególności norm etycznych i zawodowych) przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania.

·        "Konsument" – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej również "Kupującym").

·        "Koszyk" – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego.

·        "Miejsce wydania rzeczy" – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

·        "Płatność" – metoda dokonania zapłaty za Towar oraz Dostawę wskazaną na stronie internetowej Sklepu.

·        "Prawo konsumenta" – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

·        "Regulamin" - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzonej przez Marcina Janiaka działalności gospodarczej pod nazwą FLN Marcin Janiak

·        "Rękojmia" - tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (czyli niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

·        "Sklep Internetowy" – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.nie-zapominajka.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia (zwany dalej "Sklep").

·        "Sprzedający" - właściciel Sklepu Marcin Janiak prowadzący działalność pod nazwą FLN Marcin Janiak

·        "Towar" -  produkty prezentowane w Sklepie.

·        "Umowa sprzedaży" - jest to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim.

·        "Wada" – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

·        "Wada fizyczna" – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.     nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

c.      nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.     została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

·        "Wada prawna" – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

·        "Zamówienie" – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

§ 2

Postanowienie ogólne

1.     Regulamin Sklepu Niezapominajka jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.nie-zapominajka.pl, w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

b) sposób i zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z założonego konta w ramach Sklepu;

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

3.     Sklep działający pod adresem www.nie-zapominajka.pl prowadzony jest przez Marcina Janiaka (dalej: Sprzedający) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FLN Marcin Janiak z siedzibą w Poznaniu przy ul. os. Bohaterów II Wojny Światowej 69/8,       61-383 Poznań, NIP: 6652709851, Regon: 365966197, zarejestrowaną w CEIDG, rachunek bankowy prowadzony przez mBank pod numerem: 65114020040000320276570636

4.     Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  

5.     Umowa sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

6.     Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, przestrzegając przy tym kodeksu dobrych praktyk. Sprzedający oświadcza nadto, iż wszystkie Towary oferowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.     Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ze złota lub srebra oraz materiału powierzonego przez Kupującego.

8.     Potwierdzenie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.     potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie przez Sprzedającego na wskazany przez Kupującego adres e-mail: rodzaju i ilości zamówionego Towaru, informacji o wysokości i terminie zapłaty, numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew, przybliżonym czasie realizacji Zamówienia, informacji o braku prawa do odstąpienia od umowy;

b.     dołączenia do wysłanego Zamówienia wydrukowanego dowodu zakupu, informacji o braku prawa do odstąpienia od umowy oraz informacji o danych Sprzedającego.

9.     W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: Internet Explorer, Chrome lub Firefox, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączoną obsługą Cookies, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

 

§ 3

Warunki korzystania ze Sklepu

1.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest rejestracja w jego ramach.

2.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.     Warunkiem koniecznym rejestracji jest: dobrowolne wyrażenie przez Kupującego zgody na treść Regulaminu Sklepu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe i dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedającego.

4.     Kupujący w ramach rejestracji podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

5.     W wyniku prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Kupujący otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, w ramach którego może w szczególności składać Zamówienia, monitorować status Zamówienia, przeglądać historię Zamówień.

6.     Sprzedawca informuje, iż Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych osobowych.

7.     Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych kupujących oraz dla Sprzedającego,

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

8.     Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub wprowadzające w błąd,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu lub Sprzedającego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

9.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Sprzedającego.

 

§ 4

Prezentacja i cena Towaru

1.     Sprzedawca informuje, iż Towary i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego, a są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.     Sprzedający oświadcza, iż prezentowane na stronie Sklepu zdjęcia Towarów lub ich wizualizacje nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mogą minimalnie się różnić z powodu specyficznej właściwości wyrobów jubilerskich. Wizerunki prezentowane na stronie Sklepu mają jedynie charakter informacyjny.

3.     Wszystkie opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią własność Sprzedającego w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej i tym samym nie mogą być bez zgody Sprzedającego kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych przez osoby trzecie.

4.     Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu wyrażone są w walucie polskiej oraz zawierają doliczony podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają jednak kosztu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który naliczany jest dodatkowo zgodnie z aktualnym cennikiem wskazanej firmy kurierskiej.

5.     Cena Towaru jest obowiązująca w chwili składania Zamówienia przez Kupującego.

6.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych Towarów, usuwania Towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji. Powyższe nie ma zastosowania do Zamówienia złożonego przed dokonanie zmiany przez Sprzedającego.

7.     Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji przewiduje taką możliwość.

8.     Formą płatności obowiązująca w Sklepie jest płatność przelewem (przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez mBank pod numerem 65114020040000320276570636)

 

 

§ 5

Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

1.     Zgodnie z Kodeksem cywilnym do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, tj. poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

2.     Zamówienia w Sklepie przyjmowane są całodobowo przez wszystkie dni w roku.

3.     W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien:

a.     zalogować się na swoje konto utworzone w ramach Sklepu,

b.     wybrać typ biżuterii oraz rodzaj metalu szlachetnego, z którego ma ona zostać wykonana ( uwaga: w przypadku wyboru pierścionka należy dodatkowo wybrać jego rozmiar);

c.      wybrać ilość sztuk, którą chce zakupić;

d.     dodać wybrany Towar do koszyka;

e.     wybrać rodzaj dostawy oraz miejsce wydania rzeczy;

f.       wprowadzić swoje uwagi do Zamówienia;

g.     zaakceptować Zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.     Kupujący podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

5.     Jeżeli Kupujący przed złożeniem Zamówienia nie posiadał konta, to przed zaakceptowaniem zamówienia musi dokonać rejestracji w ramach Sklepu.

6.     W trakcie składania Zamówienia, tj. aż do momentu naciśnięcia przycisku "Kupuję i płacę", Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, rodzaju dostawy, miejscu wydania rzeczy bądź uwag do Zamówienia.

7.     Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Kupującemu, drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu Zamówienia w terminie do 24 godzin od daty złożenia Zamówienia na wskazany adres e-mail.

8.     Rozpoczęcie realizacji Zamówienia Kupującego uzależniona jest od dokonania wpłaty całości wartości Zamówienia oraz dostarczenia przez Kupującego na wskazany adres Sklepu wybranego podczas składania Zamówienia materiału (mleko matki, kikut pępowinowy), który ma być poddany obróbce jubilerskiej.

9.     Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 21 dni kalendarzowych liczonych od chwili spełnienia przez Kupującego warunków zawartych w ust. 8. Przez dokonanie wpłaty za Zamówienie uznać należy chwilę dokonania zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

10.  Termin wskazany w poprzedzającym ustępie powiększyć należy o czas dostawy wskazany w regulaminie konkretnego przewoźnika.

11.  Sprzedawca informuje Kupującego, iż Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

a) niepłacenia w całości bądź w części Zamówienia w terminie 7 dni od daty wysłania przez Sprzedającego informacji o danych do dokonania przelewu,

b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Kupującym pod wskazanych przez niego w Zamówieniu danych kontaktowych,

c) niedostarczenie przez Kupującego wybranego materiału (mleko matki, kikut pępowinowy) w terminie 7dni od dnia wysłania przez Sprzedającego informacji o adresie, na który materiał ten ma zostać przesłany.

12.  W sytuacji gdy przyjęcie Zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego dokonana przez Kupującego płatności zostanie zwrócona w całości przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został przez Kupującego użyty przy dokonaniu płatności.

13.  Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączony jest wymagany przez przepis właściwy dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

 

 

§ 6

Dostawa Towaru

1.     Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie innych krajów UE.

2.     Dostawa zamówionego w Sklepie Towaru odbywa się jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.     Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej każdorazowo zostaną dodane do składanego zamówienia.

4.     Koszty dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej każdorazowo zostaną dodane do składanego zamówienia, a jego wysokość uzależniona jest od miejsca wydania rzeczy.

5.     Zakupiony Towar wraz z dokumentem sprzedaży oraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 pkt 9b, wysłany zostanie firmą kurierską na wskazane w Zamówieniu miejsce wydania rzeczy.

6.     Przesyłki dostarczane są  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7.     Sprzedający zaleca Kupującemu sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, zgodnie z przysługującym mu prawem, w szczególności czy zawartość paczki jest zgodna ze złożonym Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.

8.     W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy odmówić jej przyjęcia i sporządzić protokół szkody wraz z kurierem oraz poinformować niezwłocznie Sprzedającego.

 

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o Prawach konsumenta, Sprzedający informuje, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych na odległość, w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (za taki przedmiot świadczenia rozumieć należy Towar oferowany w  Sklepie).

 

§ 8

Rękojmia (niezgodność towaru z umową)

1.     Sklep realizując Zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia Towaru wolnego od wad, zarówno fizycznych jak i prawnych.

2.     Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego (będącego Konsumentem) z tytułu rękojmi za wady w zakresie wskazanym w Kodeksie cywilnym, zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego oraz w następnych artykułach.

3.     Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć, na koszt Sprzedającego, wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem niezgodności towaru z umową na adres reklamacyjny Sklepu (FLN Marcin Janiak, os. Bohaterów II Wojny Światowej 69/8, 61-383 Poznań).

4.     Kupujący zobowiązany jest w opisie niezgodności towaru z umową wskazać: rodzaj i datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży (lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży) oraz dane kontaktowe składającego pismo.

5.     W przypadku, gdy Kupujący zażąda wydania rzeczy lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do tego żądania. O rozpatrzeniu żądania Sprzedający poinformuje Kupującego we wskazanej przez Kupującego formie, tj. poprzez pocztę e-mail bądź listem poleconym.

 

§ 9

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących podczas rejestracji w Sklepie jest Sprzedający.

2.     Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych roku oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.     Kupujący, podając przy rejestracji lub składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego do celów realizacji złożonego Zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz realizacji złożonego Zamówienia.

4.     Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych prowadzonych przez Administratora.

5.     Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień zostały opisane na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

 

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1.     O wszelkich zmianach Regulaminu Kupujący będą powiadomieni przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie postanowień nowego Regulaminu.

2.     Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie Sklepu w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie już po sprzedaży Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

4.     W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

5.     Wszelkich informacji o Sklepie oraz złożonym Zamówieniu można uzyskać pod adresem e-mail kontakt@nie-zapominajka.pl lub przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu.

6.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2016-12-06